globe icon ET
Sign up / Login
burger menu icon
Sign upLogin
Eesti Русский English
Sign up or Login

ÜLDTINGIMUSED

Alljärgnevad reeglid ja tingimused kehtivad kõikidele Skillus OÜ teenustele, mida pakutakse otse või kaudselt (sealhulgas kuid mitte ainult partnerite kaudu) Skillus veebilehe, mobiilrakenduse, arvuti, e-posti, telefoni või muu platvormi kaudu. Skillus rakenduse kasutama asumisel kinnitate, et olete lugenud, aru saanud ja nõustunud alljärgnevate reeglite ja tingimustega.

MÕISTED

 • Skillus OÜ: Skillus rakendust pakkuv, haldav ja opereeriv ettevõtja, mis on Eesti Vabariigi seadustele alluv piiratud vastutusega äriühing (osaühing), s.o Skillus OÜ, rg- kood 16015133, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 56a, 13619, e-post info@skillus.app
 • Skillus rakendus: veebilehe, mobiilrakenduse, arvuti, e-posti, telefoni või muu seadme vahendusel töötav ja Skillus OÜ poolt pakutav, haldav ja opereeritav veebipõhine rakendus, milles tellijate tellimused ja pakkujate pakkumused on saadavaks tehtud ning milles võib toimuda või toimub tellija(te) ja pakkuja(te) vahel lepingueelsete läbirääkimiste pidamine, vähempakkumiste korraldamine ja teenuste osutamise, müügi- või muude lepingute sõlmimine pakkuja ja tellija vahel, nt pakkujalt teatud teenuse või töö tellimine, hankimine, asja või õiguse soetamine, ostmine, rentimine, üürimine vms.
 • Skillus OÜ: Eesti Vabariigi seadustele alluv piiratud vastutusega äriühing (osaühing), kellele kuulub Skillus rakendus, selle ja sellega seonduvad intellektuaalse omandi õigused (autoriõigused, autoriõigustega kaasnevad õigused, kaubamärgid jm) ning kes ise ei paku, ei halda, ei opereeri Skillus rakendust, ei paku ega osuta tellijale või pakkujale mis tahes teenuseid ega astu lepingulistesse suhetesse pakkujaga või tellijaga.
 • Tellija: füüsiline või juriidiline isik, kes esitab Skillus rakenduse vahendusel tellimuse/tellimusi, osaleb lepingueelsetes läbirääkimistes või vähempakkumistel teenuse, töö vms tellija rollis, vaatab talle adresseeritud pakkuja pakkumusi läbi, võtab pakkumuse/pakkumusi vastu ning soovi korral sõlmib pakkujaga teenuse osutamise, müügi- või muu lepingu (s.t astub lepingulistesse suhetesse pakkujaga).
 • Tellimus: Tellija avaldus – ettepanek pakkumus(t)e esitamiseks eesmärgil saada ettepanekuid teatud liiki leping töö või teenuse või eseme saamiseks.
 • Pakkuja: füüsiline või juriidiline isik, kes pakub Skillus rakenduse vahendusel oma teenuseid, töid või esemeid, osaleb vähempakkumistes potentsiaalse teenuse osutaja, müüja vms rollis, teeb tellijale pakkumusi, võtab tellimuse täitmiseks ja sõlmib teenuse osutamiseks, töö teostamiseks või eseme võõrandamiseks vms lepingu tellijaga (astub lepingulistesse suhetesse tellijaga).
 • Pakkumus: Pakkuja avaldus (ofert) sõlmida teatud liiki leping teatud liiki töö tegemiseks või teenuse osutamiseks või eseme võõrandamiseks vms.
 • Kasutaja: tellija või pakkuja (muu hulgas koos ja ühiselt), kes kasutab Skillus rakendust, sealhulgas kuid mitte ainult loob Skillus kasutajakonto.
 • Skillus kasutajakonto: Kasutaja poolt Skillus rakenduse kasutamiseks loodud konto.
 • Leping: Skillus rakenduse vahendusel tellija ja pakkuja vahel sõlmitud teatud liiki leping töö tegemiseks, teenuse osutamiseks või eseme võõrandamiseks vms, mis on täitmiseks kohustuslik.
 • Üldtingimused: käesolevad üldised tingimused.

ÜLDISED TINGIMUSED JA SKILLUS RAKENDUSE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

 • Skillus rakenduse kasutamiseks tuleb tellijal või pakkujal luua Skillus kasutajakonto. Skillus kasutajakonto loomisel muutub tellija või pakkuja Kasutajaks.
 • Skillus konto registreerimisõigus on kõigil juriidilistel isikutel ja füüsilistel isikutel, kelle vanus on vähemalt 18 aastat ja kelle teovõimelisus ei ole Skillus konto registreerimise ja kasutamise osas piiratud, ning kui Skillus rakenduse kasutamine ei ole isikule keelatud muul alusel (nt kohtuotsuse või käesolevate üldtingimuste kohaselt).
 • Skillus kasutajakonto loomisel on Kasutaja kohustatud esitama tõesed andmed, sealhulgas kuid mitte ainult registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi. Skillus kasutajakonto loomisel esitatud andmete muutumisel kohustub Kasutaja need viivitamatult muutma ka Skillus rakenduses.
 • Kasutajal on lubatud omada ainult üks Skillus kasutajakonto pakkuja poolel ja ainult üks Skillus kasutajakonto tellija poolel, kui Skillus OÜ-ga ei ole vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku lepitud teisiti. Skillus kasutajakonto kasutamisõiguse üleandmine kolmandatele isikutele on rangelt keelatud. Skillus rakenduse kasutamiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna sattumisel kolmanda isiku kätte vastutab Kasutaja sellise isiku poolt Kasutajale võetud kohustuste täitmise eest. Skillus kasutajakonto kasutamist võimaldavate kasutajatunnuse või salasõna kadumisest, vargusest ja muust asjaolust, mis võib anda kolmandale isikule võimaluse kasutada Skillus kasutajakontot, tuleb koheselt teavitada Skillus OÜ-d.
 • Kasutaja on täielikult vastutav tegevuste eest, mida tehakse läbi tema Skillus kasutajakonto.
 • Kasutaja on kohustatud hoiduma mistahes tegevustest ja vahendite kasutamisest, mis võimaldavad tungida Skillus rakenduse toimimisse või tehnilistesse lahendustesse. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda Skillus rakenduse ülekoormamine või Skillus rakenduse toimimise häired, on rangelt keelatud.
 • Skillus rakendus ja sellega seonduvad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Skillus OÜ-le, kes ei halda, ei paku ega opereeri Skillus rakendust ning kes ei astu Kasutajaga mis tahes lepingueelsetesse, lepingulistesse või lepinguvälistesse õigussuhetesse. Skillus rakendust haldab, pakub ja opereerib Skillus OÜ.
 • Skillus OÜ võimaldab Kasutajale Skillus rakenduse kasutamist, mille kaudu saavad Kasutajad sooritada otsinguid, esitada tellimusi ja pakkumusi, teha võrdlusi, osaleda omavahelistes lepingueelsetes läbirääkimistes ja vähempakkumistes, sõlmida lepinguid, sooritada makseid, teha oste jm. sellega seonduvat.
 • Skillus rakenduse kasutamisel (eelkõige lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel, vähempakkumistes osalemisel ja lepingute sõlmimisel) astuvad tellija ja pakkuja teineteisega lepingueelsetesse ja vastavalt ka lepingulistesse suhetesse.
 • Skillus OÜ ei ole pakkuja või tellija esindaja, agent vms isik. Skillus OÜ-ga ei sõlmita lepinguid tööde teostamiseks, teenuste osutamiseks, eseme võõrandamiseks või mis tahes muid lepinguid ning Skillus OÜ ei astu tellijaga või pakkujaga lepingueelsetesse läbirääkimistesse ega ole tellija ja pakkuja vahel sõlmitava või sõlmitud lepingu osapool, välja arvatud Skillus rakenduse kasutamise võimaldamise leping, millele kohalduvad Üldtingimused. Skillus OÜ üksnes võimaldab Skillus rakenduse kasutamist vastavasisuliste soorituste ja toimingute tegemiseks, tahteavalduste tegemiseks, lepingueelsetes läbirääkimistes osalemiseks ja lepingute sõlmimiseks. Skillus OÜ ise ei paku teenuseid/töid, ei tee tellimusi ega osale lepingueelsetes läbirääkimistes, lepingute sõlmimisel ja lepingute täitmisel ega vastuta tellija ja pakkuja ees lepingute nõuetekohase täitmise eest.
 • Skillus OÜ teeb kõik endast võimaliku, et Skillus rakenduse kasutamine oleks Kasutajale usaldusväärne, kuid Skillus OÜ ei kontrolli Kasutajate heausksust, usaldusväärsust ja nende käitumist heas usus.
 • Kuna Skillus OÜ ei ole tellija või pakkuja esindaja, agent vms isik, ei ole tellija ja pakkuja vahel sõlmitava ja sõlmitud lepingu osapool ning Skillus rakenduse kaudu sõlmitakse otse pakkuja ja tellija vahel leping, ei saa Skillus OÜ garanteerida ega garanteeri:
 • Pakutavate teenuste, tööde ja esemete olemasolu, kvaliteeti, kogust, õiguspärasust, seaduslikkust, kasutuskõlblikkust, sobivust tavapäraseks või eriliseks eesmärgiks jms;
 • Kasutaja poolt Skillus rakendusse lisatud teabe, piltide, kujundite jms õigsust, seaduslikkust, vastavust tegelikkusele.
 • Skillus OÜ-l ei ole kohustust seirata Skillus rakenduse kasutamist Kasutaja poolt. Samuti ei kontrolli Skillus OÜ Kasutaja samasust, nende sisestatud teavet, pilte, kujundeid jms. Skillus OÜ ei vastuta sellest tingitud mis tahes kahjude eest. Seejuures jätab Skillus OÜ endale õiguse põhjendatud juhul kustutada, eemaldada, muuta nähtamatuks või muul viisil piirata ligipääsu Kasutaja avaldatud teabele, kuulutustele, kujunditele, piltidele jms.
 • Skillus rakenduse tarkvara, selle sisu jms. ja sellega kaasnevad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Skillus OÜ-le. Kellelgi ei ole õigust ilma Skillus OÜ selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta Skillus rakenduse tarkvara, selle sisu, lähtekoodi jms kopeerida, kasutada, avaldada, turundada, kombineerida, muuta jms. Igasugune Skillus OÜ selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta Skillus rakenduse tarkvara või selle sisu või selle osa kopeerimine, turundamine, avaldamine, kombineerimine, muutmine vms. on Skillus OÜ intellektuaalse omandi õiguste rikkumine, mille eest võib järgneda varaline ja mittevaraline, haldusõiguslik, karistusõiguslik, võlaõiguslik jm vastutus.
 • Skillus OÜ jätab endale õiguse keelduda Kasutajal ajutiselt või alaliselt (s.t püsivalt) kasutada Skillus rakendust ning võib kustutada Skillus rakenduses loodud Skillus kasutajakonto ette teatamata ja põhjust avaldamata. Skillus OÜ kustutab Skillus kasutajakonto eelkõige siis, kui tal tekib põhjendatud kahtlus, et:
 • Kasutaja rikub üldtingimustes sätestatut;
 • Kasutaja tegevus või tegevusetus võib olla seadusevastane;
 • Kasutaja tegevus või tegevusetus või käitumine ei vasta headele kommetele või eetikanormidele või ei ole kõlblik;
 • Pakkuja pakutavad teenused/tööd/esemed või tellija soovitud teenused/tööd/esemed ei vasta õiguses ja muudes asjaomastes aktides ja standartides kehtestatud nõuetele või teenuse osutamine või töö tegemine või eseme võõrandamine on vastuolus heade kommete või eetikanormidega vms;
 • Kasutaja rikub Üldtingimustes sätestatut või teise Kasutajaga sõlmitud lepingut;
 • Kasutaja kuritarvitab Skillus rakendust või tekitab sellele kahju;
 • Kasutaja on Skillus rakenduse kasutamisel toime pannud või paneb toime pettuse või muu õigusvastase teo;
 • Kasutaja kasutab Skillus rakendust rahapesu eesmärkidel;
 • Kasutajakonto ei ole aktiivselt kasutusel üle ühe aasta.
 • Kasutaja võib kasutada ainult oma Skillus kasutajakontot. Kasutajal keelatakse kasutada teise Kasutaja Skillus kasutajakontot või luua uus kasutajakonto, kui olemasolev Skillus kasutajakonto kasutamine on tal ajutiselt või alaliselt keelatud.
 • Kui Skillus kasutajakonto loomisel seotakse Kasutaja telefoninumber konkreetse Skillus kasutajakontoga ning kui Kasutaja ei kasuta enam nimetatud telefoninumbrit, peab ta sellest Skillus OÜ-d viivitamatult teavitama, et kasutajakonto andmeid oleks võimalik anonümiseerida. Kui Kasutaja ei teavita Skillus OÜ-d mobiilinumbriga seotud muudatustest, võib mobiilsideoperaator anda telefoninumbri järgmisele isikule, kellel oleks Skillus kasutajakontole sisse logides võimalik näha Kasutaja andmeid ja kuritarvitada Skillus kasutajakontot (nt esitada tellimusi või teha pakkumusi, sõlmida lepinguid) või selles sisalduvaid andmeid.
 • Kui Tellija kahtlustab, et tema Skillus rakendusega seotud pangakaart on varastatud või kolmas isik kasutab seda varguse, pettuse või muu süüteo toimepanemiseks, peab ta Skillus OÜ-d sellest koheselt teavitama. Skillus OÜ ei vastuta mis tahes pettuste, varguste jms eest, mis on Tellija pangakaardiga kolmandate isikute poolt Skillus kasutajakontol toime pandud.
 • Kasutaja kinnitab, et ta ja tema kasusaajad ei ole isikud, kelle suhtes oleks rakendatud rahvusvahelisi sanktsioone Eestis, Euroopa Liidus või Ameerika Ühendriikides või kes rikuksid Eestis, Euroopa Liidus või Ameerika Ühendriikides kehtestatud rahapesu või terrorismi rahastamise reegleid.

SKILLUS RAKENDUSES AVALIKUSTATAV TEAVE JA LEPINGUTE SÕLMIMISE ÜLDISED TINGIMUSED

 • Skillus OÜ avalikustab teavet vastavalt Kasutaja edastatud teabele ega vastuta teabe sisu eest. Kasutaja vastutab tema Skillus kasutajakontol toodud tellimuse või pakkumuse sisu, kirjelduse, hindade/tasude, saadavuse, täidetavuse, reeglite ja tingimuste ning muu asjakohase teabe eest, mis on Skillus rakenduses nähtaval.
 • Skillus OÜ ei saa kinnitada ega garanteerida Kasutaja esitatud andmete õigsust, täpsust, täielikkust, pakutavate teenuste või tööde olemasolu, kvaliteeti jms. Skillus OÜ ei ole vastutav Kasutaja poolt edastatud valeandmete, ebatäpse või eksitava või ebatäieliku teabe edastamise või teabe edastamata/andmata jäämise eest.
 • Kasutaja vastutab Skillus rakenduses tema sisestatud teabe õigsuse, täpsuse ja täielikkuse, muu hulgas kirjelduse, hindade ja tasude, saadavuse, kvaliteedi jms eest.
 • Tellija on kohustatud enne Lepingu sõlmimist tutvuma Pakkuja poolt täiendavalt kohaldatavate reeglite ja tingimustega ning vajaduse korral esitama Pakkujale täpsustavad ja täiendavad küsimused. Kahtluse korral tuleb Tellijal keelduda Lepingu sõlmimisest.
 • Pakkuja on kohustatud esitama oma pakkumuses ainult tegelikkusele vastavad andmed ja teabe ning Tellijaga lepingu sõlmimise korral teostama tööd/osutama teenust/müüma esemeid vastavalt pakkumuses toodule, eelkõige vastavalt pakkumuses toodud olemusele, pakkumuses toodud hinna ja kvaliteediga.
 • Pakkuja on Tellijale tehtud pakkumusega (sealhulgas kuid mitte ainult pakkumuses toodud hinnaga) seotud Pakkuja pakkumuses toodud tähtaja jooksul või kui see tähtaeg ei ole pakkumuses selgelt määratud, siis mõistliku aja jooksul pärast pakkumuse tegemist. Mõistlik aeg on üldjuhul kaks tööpäeva.
 • Pakkuja esitab pakkumuse siduva eelarvega, s.t Tellijale pakutud hind on lõplik ning ei kuulu korrigeerimisele. Võimalikud täiendavate tasude ja maksete küsimine on võimalik ainult juhul, kui see on selgesõnaliselt toodud ja kirjeldatud Tellijale tehtud pakkumuses ning on Tellija poolt enne täiendava tasu või makse rakendamist aktsepteeritud. Pakkuja pakkumuses toodud tingimused ei tohi minna vastuollu Üldtingimustes tooduga. Pakkuja pakkumuses ja Üldtingimustes vastuolude esinemise korral on Pakkuja pakkumuses toodud tingimused tühine.
 • Tellimust käsitletakse ettepanekuks teha pakkumusi. Tellija ei ole kohustatud andma nõustumust Pakkuja tehtud pakkumusele, isegi siis, kui Pakkuja pakkumus on ainus Tellijale tehtud pakkumus. Tellija ei ole kohustatud andma nõustumust kõige odavamale pakkumusele. Tellija on vaba anda nõustumus talle meelepärasele pakkumusele, samuti on Tellija vaba jätta nõustumus andmata ja leping sõlmimata. Leping Tellija ja Pakkuja vahel loetakse sõlmituks alates hetkest, mil Tellija annab Pakkujale nõustumuse (kui Pakkuja pakkumus ei ole tähtaja möödumise tõttu kehtivuse kaotanud).
 • Andes nõustumuse Pakkuja tehtud pakkumusele sõlmitakse Tellija ja Pakkuja vahel teenuse osutamise, müügi- või vastavalt muu leping, mis on Tellijale ja Pakkujale täitmiseks kohustuslik.
 • Lepingu mittenõuetekohast täitmist või täitmata jätmist loetakse Üldtingimuste rikkumiseks. Juhul kui Pakkuja ei asu täitma Lepingut kokkulepitud tingimustel, on Pakkuja kohustatud lisaks lepingulisele vastutusele Tellija ees tasuma Skillus OÜ-le leppetrahvi summas kuni 500 (viissada) eurot. Leppetrahv ei asenda täitmist. Samuti jääb Skillus OÜ-le õigus keelduda Pakkujal kasutada Skillus rakendust kas ajutiselt või alaliselt (s.o püsivalt).
 • Kui Tellija sõlmib Pakkujaga Lepingu, aktsepteerib ja nõustub ta Pakkuja pakkumuses toodud reeglite ja tingimustega.
 • Lepingu sõlmimise kohta saavad Tellija ja Pakkuja kui lepingupooled vastava kinnituse koos mõlema poole kontaktandmetega Skillus rakenduses märgitud e-posti aadressile. Kasutajad on kohustatud kasutama oma kehtivat e-posti aadressi. Skillus OÜ ei vastuta valede ja kirjaveaga edastatud e-posti aadresside või ebatäpsete või valede mobiiltelefoninumbrite või muude ebaõigete või kirjavigadega andmete eest. Skillus OÜ-l puudub kohustus kontrollida andmete õigsust.

SKILLUS OÜ VASTUTUSE PIIRANGUD, KOHALDUV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUSE KOKKULEPE

 • Skillus OÜ ei vastuta mistahes kahju vms eest seoses igasuguse suhtlusega, mis toimub Kasutajate vahel Skillus rakenduse vahendusel või muul viisil.
 • Vastavalt Üldtingimustes toodud piirangutele ning seaduses lubatud ulatusele vastutab Skillus OÜ ainult otsese varalise kahju eest, mis on reaalselt tekkinud seoses puudujääkidega Skillus rakenduses. Ka sellisel juhul on Skillus OÜ vastutus piiratud pakkuja ja tellija vahel sõlmitud lepingu hinnaga. Käesolev lepingupunkt kehtib nii lepingulise kui lepinguvälise vastutuse puhul. Juhul, kui Skillus OÜ-l peaks siiski tekkima õigusaktidest tulenevalt vastutus tellija ja pakkuja vahel sõlmitud lepingu eest, siis on see vastutus igal juhul piiratud Tellija poolt tasutud lepingu hinnaga.
 • Vastavalt Üldtingimustes toodud piirangutele ja seaduses lubatud ulatusele ei vastuta Skillus OÜ Kasutajate avaldatud teabe, samuti osutatava/osutatud teenuse või teostatava/teostatud töö, soetatud või ostetud eseme vms olemuse, olemasolu, kvaliteedi, koguse jms, samuti teenuse osutamise või töö teostamise käigus tekkinud või tekitatud kahjude eest, Tellija poolt tasumata jäetud Lepinguhinna, teenustasude, töö tasude, kulutuste vms õigeaegse ja täieliku tasumise või hüvitamise eest.
 • Skillus rakendust pakutakse Kasutajale as it is-põhimõttel („nagu on“). Skillus OÜ ei vastuta mis tahes katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest Skillus rakenduses.
 • Pakkuja vastutab alati vastavalt maksuseadustele ja maksuhaldurite ettekirjutuste, korralduste, teatiste jms täitmise eest. Skillus OÜ ei ole kohustatud ega vastutav maksuhaldurile Pakkuja eest maksude kogumise, kinnipidamise, maksmise, deklareerimise jm maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste maksukohustuste täitmise eest. Skillus OÜ ei ole ühegi Skillus rakenduses pakutava või saadaval oleva töö või teenuse või eseme vms müüja, osutaja vms.
 • Kõik Skillus OÜ ja Kasutaja vahelised vaidlused lahendatakse esmajärjekorras poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi Harju Maakohtus ning kohaldamisele kuulub Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigus.
 • Tarbijast Tellija suhtes kehtib kohtualluvuse kokkulepe juhul, kui Tellija asub pärast Skillus rakenduse kasutamise võimaldamise lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui tema elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada. Nimetatud juhul on, sõltumata Tellija elu- või viibimiskohast hagi esitamise ajal, pädevaks kohtuks Eesti Vabariigi Harju Maakohus ning kohtuvaidlus kuulub lahendamisele Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõiguse normide alusel.

ISIKUANDMETE KAITSE

 • Kasutaja isikuandmete töötlejaks on Skillus OÜ, kes töötleb isikuandmeid kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga.
 • Skillus OÜ kogub Kasutaja andmeid Kasutaja Skillus rakendusse registreerumisel ja muul moel Kasutaja poolt Skillus rakenduse kasutamisel.
 • Töödeldavad andmed on andmed, mida Kasutaja Skillus rakenduses esitab, nt Kasutaja nimi, vanus, e-posti aadress, telefoninumber, makse teostamiseks vajalikud andmed jms.
 • Skillus OÜ kasutab kogutavaid andmeid Skillus rakenduse kasutamise võimaldamiseks.
 • Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Sellisel juhul muutub Skillus rakenduse kasutamine võimatuks. Isikuandmete töötlemise nõusolekut ei ole võimalik tagasi võtta tagasiulatuvalt.
 • Skillus OÜ ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks õiguslikku alust omades.

KASUTAJA VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

 • Pakkuja võtab täieliku ja ainuisikulise vastutuse tema ja tema poolt tellimuse täitmisse kaasatud isikute tegevuse või tegevusetuse, samuti tema ja tema poolt tellimuse täitmisse kaasatud isikute teostatava/teostatud töö või osutatava/osutatud teenuse, võõrandatava või võõrandatud eseme, sh selle olemasolu, olemuse, koguse ja kvaliteedi eest, samuti töö teostamata või teenuse osutamata jäämise, raha/Lepinguhinna/osamakse, ettemakse vms tagastamise või väärtuse hüvitamise eest.
 • Pakkuja tegevus peab olema kooskõlas Pakkuja tegevust reguleerivate õigusaktidega ja reeglitega ning ta kannab täielikku vastutust oma tegevuse seaduslikkuse (muu hulgas tegevusega kaasnevate maksukohustuste täitmise) ja kolmandate isikutega (eelkõige tellijatega) sõlmitud lepingute täitmise eest.
 • Tellija kaebuste ja nõuetega (mis puudutavad lepingueelseid läbirääkimisi, lepingute sõlmimist ja nende täitmist) tegeleb Pakkuja. Skillus OÜ ei vastuta ning loobub täielikult igasugustest kohustustest, mis tulenevad taolistest kaebustest, nõuetest ja kohustustest.
 • Skillus OÜ ei ole ühegi Skillus rakenduses pakutava või saadaval oleva töö või teenuse või eseme müüja, osutaja vms.
 • Tarbijast Tellijal on õigus vaidluse korral pöörduda ka tabijavaidluste komisjoni, mille veebileht on http://komisjon.ee

SKILLUS RAKENDUSSE LAADITUD KUJUTISED, FAILID, TEKST JA MUU

 • Laadides Skillus rakendusse fotosid/pilte, tekste, kujundeid jms, kinnitab Kasutaja, et tal on fotode/piltide, kujundite, teksti, faili jms autoriõigus või sellega kaasnevad õigused, mis võimaldavad anda nõusoleku ning vastavalt Kasutaja annab nõusoleku, et Skillus OÜ ja Skillus OÜ võib üles laaditud fotosid/pilte, kujundeid, tekste jms tasuta kasutada oma rakendustes ning online või offline reklaammaterjalides või väljaannetes oma äranägemise järgi.
 • Laadides Skillus rakendusse fotosid/pilte, kujundeid, tekste, faile jms annab Kasutaja Skillus OÜ-le ja Skillus OÜ-le tasuta ülemaailmse, tagasivõetamatu, tingimusteta ja tähtajatu õiguse ja lihtlitsentsi üleslaaditud fotosid/pilte, kujundeid, tekste, faile jms kasutada, taasesitada, lasta taasesitada, kuvada, levitada, muuta, all-litsentsida, avaldada, muuta, korrigeerida, teha kättesaadavaks jne Skillus OÜ või Skillus OÜ äranägemise järgi.
 • Fotode/piltide, kujundite, tekstide, failide jms üleslaadimisel Skillus rakendusse võtab Kasutaja täieliku vastutuse varalise ja mittevaralise kahju eest kõikide kolmandate osapoolte ees, mis tekkivad sellest, et Skillus OÜ või Skillus OÜ või all-litsentsitud ettevõtja vastavalt eespool toodule fotosid/pilte, kujundeid, tekste, faile jms kasutab, teeb avalikuks, kuvab, taasesitab, laseb taasesitada, levitab, laseb levitada, muudab või laseb muuta, korrigeerib vms.
 • Skillus OÜ ja Skillus OÜ ei kontrolli fotode/piltide, kujundite, tekstide, failide jms ehtust ning kõikide üleslaaditud fotode/piltide, kujundite, tekstide, failide jms ehtsust, kasutusõigust ja kehtivust eeldatakse Kasutaja vastutusel ning Skillus OÜ, Skillus OÜ ja all-litsentsitud ettevõtja selle eest ei vastuta.
 • Kasutaja kindlustab, et üleslaaditud fotod/pildid, kujundid, tekstid, failid jms ei sisalda viiruseid jms, ei ole nakatunud, ei sisalda pornograafilist, ebaseaduslikku, ebasündsat, solvavat, pahaks pandavat, sobimatut, poliitilist materjali ja ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi.
 • Skillus OÜ jätab endale õiguse iga üleslaaditud foto/pilt/kujund, tekst, fail jms koheselt ette teatamata eemaldada ja kustutada.

LÕPPSÄTTED

 • Skillus rakendusse konto loomisega või Skillus rakendust kasutama asumisega kinnitab Kasutaja, et ta on enne Skillus rakendust kasutama asumist Üldtingimustega tutvunud ja mõistnud sellega võetavate kohustuste iseloomu ja ulatust ning Üldtingimused vastavad täielikult tema tegelikule tahtele.
 • Skillus rakendusse konto loomisega või Skillus rakendust kasutama asumisega kinnitab Kasutaja, et ta on täielikult teadlik ja aktsepteerib Üldtingimuste sõnastust tervikuna, tema põhjendatud arvamuse kohaselt ei kahjusta ükski tingimus ebamõistlikult tema õigusi ja kohustusi ning Üldtingimused on tema õiguste ja kohustustega tasakaalus, ta peab kõiki tingimusi mõistlikeks ning kohustub neid täitma.
 • Üldtingimused jõustuvad Kasutaja suhtes hetkest, mil Kasutaja alustab Skillus rakenduse kasutamist, milleks käsitletakse muu hulgas Skillus kasutajakonto loomist. Skillus OÜ-l on õigus Üldtingimusi või selle osa igal ajal muuta avaldades vastavasisulise info 14.päevase etteteatamisajaga Skillus rakenduses.
 • Juhul kui mõni Üldtingimuste säte on kehtetu või muutub kehtetuks vastuolu tõttu kehtiva õigusega, ei too see kaasa ülejäänud Üldtingimustes toodud sätete kehtivuse kaotamist.
 • Üldtingimused on koostatud eestikeelsena. Üldtingimuste algne eestikeelne versioon võib olla tõlgitud teistesse keeltesse. Teise keelde tõlgitud üldtingimused kannavad pelgalt informatiivset iseloomu (eestikeelne versioon on ülimuslik). Kui algse ja tõlgitud versiooni arusaamisel või tõlgendamisel tekib lahkarvamusi või eestikeelse ja teise keeleversiooni vahel on vastuolud vms, juhindutakse eestikeelsest versioonist.
 • Hoolimata Üldtingimustes toodust saab Tarbijast Tellija toetuda kohustuslikele õigusnormidele, mis kehtivad riigis, kus on tema harilik viibimiskoht.
 • Üldtingimused on kättesaadavad Skillus rakenduses.
 • Üldtingimustes on toodud kõik tingimused (merger clause). Üldtingimuste osaks ei loeta Skillus OÜ ja Kasutaja varasemaid tahteavaldusi või kokkuleppeid, mis ei sisaldu Üldtingimustes. Samuti ei oma üldtingimuste suhtes tähendust Skillus OÜ ja Kasutaja varasem käitumine. Varasemaid tahteavaldusi võib arvestada Üldtingimuste tõlgendamisel.
© Skillus OÜ. 2021 All Right Reserved.technopol logo
See website kasutab küpsiseid, reklaame, personalisatsiooni ja kasutaja analüütikat, et tagada lehe funktsionaalsus.Privaatsuspoliitika
Nõustun & sulgen